Binnen onze vrijwilligersorganisatie wordt gewerkt met minderjarige kinderen. Het nummer 1 uitgangspunt van onze organisatie is dat deze kinderen bij onze vrijwilligers in veilige handen zijn. Als organisatie doen wij al het mogelijke om deze veiligheid te waarborgen. Op deze pagina kunt u meer lezen over de manier waarop onze organisatie deze veiligheid waarborgt.

VOG

Elke vrijwilliger binnen de organisatie is verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of er in het verleden van de vrijwilliger dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te trekken. Zonder VOG mag een vrijwilliger niet bij ons aan de slag.

Gedragsregels

Scouting Nederland heeft gedragsregels opgesteld die door alle vrijwilligers moeten worden gesteund. Elke vrijwilliger van Scouting St. Laurentius heeft deze doorgenomen en ondertekend.

Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen

Het kind moet worden gerespecteerd. Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke kenmerken. Dat betekent dat het kind zich zowel tijdens de activiteiten van de vereniging, maar ook daarbuiten veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich – letterlijk – vrij kan bewegen.

Dit betekent dat je een kind / jongere nooit op een manier bejegent die hem in zijn waardigheid aantast. Je onthoudt je van discriminerende, kleinerende of (seksueel) intimiderende opmerkingen en gedragingen. Dit geldt tijdens de activiteiten, maar ook daarbuiten, tijdens alle activiteiten die door of namens de vereniging worden georganiseerd.
In het vrijwilligerswerk komt het veel voor dat men kinderen ook kent vanuit sociale contacten. Maar de vrijwilliger is binnen de vereniging altijd de verantwoordelijke. Binnen de vereniging gaat het niet om vriendschap of andere sociale relatie, maar om de relatie vrijwilliger – jeugdlid. Het is belangrijk dat de vrijwilliger zich bewust is van zijn positie, die ook buiten de vereniging door kan spelen. Het gaat erom dat de vrijwilliger gepaste afstand houdt en niet verder doordringt in het privéleven van het jeugdlid dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel (activiteit) van de vereniging. Bijvoorbeeld: het onnodig vragen stellen over het privéleven, persoonlijke afspraakjes maken, contact opnemen met het kind buiten de activiteiten van de vereniging om, jeugdleden thuis uitnodigen (in een één op één situatie), enzovoort. Binnen Scouting is vaak sprake van verbanden tussen leden die los staan van de contacten binnen de vereniging, zoals bestuursleden of leiding met kinderen op de groep, leiding waarbij jeugdleden ook buurtgenoten zijn e.d. Dit artikel richt zich niet op de contacten die uit deze verbanden komen. Het is wel belangrijk dat de vrijwilliger de lijnen tussen de twee verbanden zo duidelijk mogelijk houdt. Daar waar zijn rol als vrijwilliger van de groep een rol gaat spelen handelt hij in de geest van deze gedragscode.

De vrijwilliger mag zijn positie en relatie nooit gebruiken voor doeleinden ten eigen nutte die in strijd zijn met zijn verantwoordelijkheid, of die de grenzen van de relatie overschrijden. Hierbij kan worden gedacht aan:
· een seksueel / erotisch geladen sfeer scheppen;
· seksueel getinte opmerkingen en insinuaties, zoals grof taalgebruik of schuine moppen;
· het stellen van vragen over seks, bijvoorbeeld over masturbatie, frequentie en vormen van vrijen;
· het jeugdlid op een niet-functionele wijze bekijken en aanraken waarbij de ogen of handen zijn gericht op de geslachtskenmerken;
· bevrediging van de eigen seksuele verlangens.
· alle seksuele handelingen en relaties tussen vrijwilligers en jeugdleden tot 18 jaar, of met iemand met een ontwikkelingsachterstand, zijn ontoelaatbaar en strafbaar volgens artikel 249 Wetboek van Strafrecht.

Tussen volwassenen en kinderen / jeugdigen is sprake van een natuurlijk overwicht en dus een machtsverschil. Een kind kan daardoor zaken moeilijker weigeren, of overzien waar het om gaat. Het is aan de volwassene om de grenzen te bewaken. Dit geldt ook voor mensen met een ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking. De kalenderleeftijd vormt bij hen geen criterium, maar het feit dat zij een achterstand hebben in de verstandelijke en/of emotionele en sociale ontwikkeling.

Dit betekent dat de vrijwilliger:
· nooit seksuele toenadering zoekt tot kinderen/jongeren en/of een seksueel of erotisch geladen sfeer schept (bijvoorbeeld door het laten zien van porno, of de eigen geslachtsorganen);
· een kind/jongere nooit gebruikt voor bevrediging van de eigen seksuele en/of agressieve verlangens;
· nooit (met seksueel gedrag) mag ingaan op verliefde gevoelens, seksuele verlangens of fantasieën van het jeugdlid óók niet wanneer hij/zij je daartoe lijkt uit te nodigen, dan wel onomwonden uitnodigt;
· wanneer er een erotisch/seksueel geladen sfeer mocht ontstaan, of zou kunnen ontstaan, tussen de vrijwilliger en het jeugdlid, de vrijwilliger afstand neemt en de situatie bespreekbaar maakt met medeleiding, het bestuur of de vertrouwenspersoon;
· wanneer bij de vrijwilliger gevoelens van verliefdheid, maar ook afkeer of agressie ontstaan t.o.v. het kind / de jongere, neemt de vrijwilliger afstand en maakt de situatie bespreekbaar met medeleiding, het bestuur of de vertrouwenspersoon.

Uitgangspunt is dat:

het jeugdlid het als seksueel getint ervaart. Bijvoorbeeld: het te lang vasthouden van een hand bij begroeten of afscheid nemen, iemand naar je toetrekken, je tegen het kind / de jongere aandrukken, een tongzoen geven, aanraken van billen en borsten, enzovoort. Functionele aanrakingen zijn soms noodzakelijk (een jong of gehandicapt jeugdlid helpen bij het naar de wc gaan) of wenselijk (een jeugdlid troosten) en mits daar geen misbruik van gemaakt wordt, toegestaan. De vrijwilliger moet er voor zorgen dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is, dit contact of deze aanraking niet verkeerd – in de zin van seksueel getint of intimiderend – kan worden geïnterpreteerd. De vrijwilliger houdt bij lichamelijk contact rekening met grenzen die het jeugdlid aangeeft, leeftijd, ontwikkelingsniveau, achtergronden, de specifieke situatie en wat maatschappelijk en/of cultureel als aanvaardbaar wordt gezien.

Met respect betekent in dit beval bijvoorbeeld dat:
· de vrijwilliger en het jeugdlid bij voorkeur niet met zijn tweeën op reis gaan, maar met bijvoorbeeld een extra vrijwilliger of meerdere jeugdleden;
· de vrijwilliger en het jeugdlid in een één op één situatie niet op één kamer slapen; er zijn minstens twee vrijwilligers op een groep kinderen;
· met respect omgaan met de ruimtes waarin de kinderen zich bevinden, betekent dat het jeugdlid zich daar veilig moet voelen, zijn privacy gewaarborgd is en sociale controle niet is uitgesloten.

Hierbij kan onder andere worden gedacht aan:
· niet zonder aankondiging de slaapzaal of tent betreden en bijvoorkeur in gezelschap van een andere volwassene;
· de deur of tent open laten staan na het binnentreden, tenzij duidelijk is dat beiden behoefte hebben aan een zekere privacy;
· gesprekken met het kind in een neutrale ruimte worden gehouden (niet in kleedruimte, slaapkamer of tent).

De vrijwilliger heeft binnen zijn mogelijkheden de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van het jeugdlid. Indien de vrijwilliger grensoverschrijdend gedrag signaleert is hij verantwoordelijk het ongewenste gedrag te (doen laten) stoppen en te zorgen voor de veiligheid van het kind. De vrijwilliger is alert op signalen die kunnen wijzen op seksueel misbruik / overtreding van de gedragscode.
Alle vermoedens of constateringen van seksueel misbruik moeten worden gemeld. Het kan zijn dat een jeugdlid een vrijwilliger in vertrouwen neemt en vertelt dat iemand hem/haar misbruikt. De vrijwilliger belooft in een dergelijk geval geen geheimhouding. Feiten van vertrouwelijke aard, aan jou toevertrouwd, moeten te allen tijde worden gerespecteerd. Maar wanneer de belangen van het jeugdlid in het geding zijn, dient de vrijwilliger hiervan melding te maken of tenminste een derde te raadplegen. Indien enigszins mogelijk gebeurt dit in overleg met het jeugdlid.
Door vergoedingen dreigen de objectiviteit van het handelen en de onafhankelijke positie van de vrijwilliger en die van het jeugdlid in het gedrang te komen. Hierdoor kan een voedingsbodem ontstaan voor (seksueel) machtsmisbruik.
Dit betekent dat de vrijwilliger ook alert is op gedragingen die niet direct als seksueel misbruik of intimidatie zijn te betitelen, maar wel als grensoverschrijdend worden ervaren. Ook in dit geval is het belangrijk dat passende maatregelen worden genomen, zoals het aanspreken van de persoon in kwestie. Desgewenst kan de vrijwilliger de in het protocol genoemde personen raadplegen.

Op verzoek zijn de handtekeningen van de leidinggevenden inzichtelijk bij de groepsbegeleiding van de vereniging.

Aannamebeleid

Om de geschiktheid van een aspirant leiding goed in te kunnen schatten wordt deze in de beginfase zeer intensief begeleid. Hiervoor is een beleidsplan opgesteld bestaande uit vier fases.

Kennismaking met Groepsbegeleider(GB) & groep – snuffelen bij speltakken en meedraaien waar aspirant leiding(AL) wilt. Deze fase loopt de AL met speltakken naar keuze mee, zo vaak hij/zij wilt. Deze gehele fase wordt de AL begeleid door de GB (of in overleg door de Praktijkbegeleider (PB)), maar door 1 centraal aanspreekpunt.

duur: zoveel weken als AL/GB(of PB) willen
NB: Wanneer een AL van binnen de groep komt, en er al duidelijk is bij welke speltak hij/zij leiding wilt geven, kan deze fase worden overgeslagen.

Kennismaking met Groepsbegeleider(GB) & groep – snuffelen bij speltakken en meedraaien waar aspirant leiding(AL) wilt. Deze fase loopt de AL met speltakken naar keuze mee, zo vaak hij/zij wilt. Deze gehele fase wordt de AL begeleid door de GB (of in overleg door de Praktijkbegeleider (PB)), maar door 1 centraal aanspreekpunt.

duur: zoveel weken als AL/GB(of PB) willen
NB: Wanneer een AL van binnen de groep komt, en er al duidelijk is bij welke speltak hij/zij leiding wilt geven, kan deze fase worden overgeslagen.

Na drie maanden kennismaken en een positief gesprek, kan de AL officieel worden toegelaten tot het team. De AL wordt gevraagd om zelf te regelen:
– een datum voor een gesprek met GB over voorkeuren, team, speltak etc.
– een datum voor een gesprek met PB over competenties en kwalificaties
– het aanvragen van een VOG

Wanneer dit heeft plaatsgevonden wordt AL in eerstvolgende GR voorgedragen ter goedkeuring.

duur: de duur van deze fase is flexibel en afhankelijk van de planning van de groepsraad, de snelheid waarmee de gesprekken gepland kunnen worden etc. Streven is deze fase nooit langer dan 3 maanden (periode tussen twee groepsraden) te laten duren.
Hierna wordt AL officieel leiding (L) en door secretaris aangemeld als zodanig.

3x per seizoen (okt, feb, jun) wordt er een kort gesprekje gevoerd met de GB en de PB om te kijken hoe het met de L gaat, welke dingen hij/zij leuk vindt, niet leuk vindt, hoe het in het team gaat, waar wellicht nog wat begeleiding gewenst is of waar verandering gewenst is (GB). Ook wordt gekeken naar de competenties, de kwalificaties en wanneer deze al behaald is waar nog meer aan gewerkt kan worden. Welke dingen zijn nog lastig en welke dingen vindt de L juist leuk? (PB).

Voorstel: De gesprekken vinden plaats tijdens de opkomst om te voorkomen dat na de opkomst leiding lang moet wachten op elkaar en het iedereen veel tijd kost.

1 van de overige bestuursleden of oud-leiding ondersteunen de opkomst om te voorkomen dat er niet genoeg leiding is voor de opkomst.

GB+PB voeren gesprekken. Los van elkaar, ongeveer 5-10 minuten per gesprek.

doel: op tijd signaleren van problemen en ontevredenheden, gemotiveerd houden van alle leiding, ondersteuning bieden vóór er problemen zijn en leiding ook het gevoel geven dat ze er nooit alleen voor staan en altijd een groep hebben om op terug te vallen.

Deze intensieve begeleiding bestaande uit vier fases zorgt voor het aannemen van gedegen en capabele vrijwilligers

Vertrouwenspersoon

Scouting wil een veilige omgeving zijn voor jeugdleden én vrijwilligers. Maar waar kan je heen als je het gevoel hebt dat iets níet pluis is en je dat in vertrouwen wilt bespreken? Dan ga je naar de vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon is de veilige plek voor vrijwilligers, jeugdleden én ouders omdat ze een luisterend oor biedt, in vertrouwen en helpt bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen.

Onze vertrouwenspersoon is Inge. Mail haar om een (Bel)afspraak te maken op inge@scoutinglaurentius.nl.